جمعه 26 مهر 1398 - 5:56

مأموریت

شرکت نوین‌افزار مدیریار(نامی)وبساه به مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با تکیه بر سرمایه‌های انسانی متخصص در رشته مدیریت و رایانه از دانشگاه‌های معتبر ایران؛ سعی دارد با ساده‌سازی دانش نوین مدیریت؛ نرم افزار‌های کاربردی را جهت سرآمدی اصناف ایران در اختیار آن‌ها قرار دهد.

نرم افزار‌هایی از قبیل: یربه‌یر/ مدیریت شاگرد/ اعتباریار/ و غیره

 

 

 

شرکت نوین‌افزار مدیریار(نامی)وبساه به مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد با تکیه بر سرمایه‌های انسانی متخصص در رشته مدیریت و رایانه از دانشگاه‌های معتبر ایران؛ سعی دارد با ساده‌سازی دانش نوین مدیریت؛ نرم افزار‌های کاربردی را جهت سرآمدی اصناف ایران در اختیار آن‌ها قرار دهد.

نرم افزار‌هایی از قبیل: یربه‌یر/ مدیریت شاگرد/ اعتباریار/ و غیره