جمعه 26 مهر 1398 - 5:56

اعضای هیات مدیره

 

دکتر علیرضا پویا (عضو هیات مدیره، مدیر عامل)

دکترای مدیریت صنعتی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

   

 

دکتر احسان جوان راد(عضو هیات مدیره و مدیر بخش تحلیل سیستم)

دکترای مدیریت صنعتی

     مهندس علی سیبویه (عضو هیات مدیره، رئیس هیات مدیره )
دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

  

 

دکتر علیرضا پویا (عضو هیات مدیره، مدیر عامل)

دکترای مدیریت صنعتی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

   

 

دکتر احسان جوان راد(عضو هیات مدیره و مدیر بخش تحلیل سیستم)

دکترای مدیریت صنعتی

     مهندس علی سیبویه (عضو هیات مدیره، رئیس هیات مدیره )
دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

  


همکاران